Sat Atma Kaur

Sat Nam
Sat Nam - Amar Atma Kaur

Sat Nam

Yo soy
Har Har Har Har Gobinde - Sat Atma Kaur

Yo soy