Sat Atma Kaur

Sat Nam
Sat Nam - Amar Atma Kaur

Sat Nam

Interpreten/S. - Z. weitere Interpreten/Sat Atma Kaur/Yo soy
Har Har Har Har Gobinde - Sat Atma Kaur

Interpreten/S. - Z. weitere Interpreten/Sat Atma Kaur/Yo soy